TESTPAGINA
My single line text
My multi-line text

KAMERHUUROVEREENKOMST

 

Totaal 4 bladen

 

Ondergetekende:

 

Monique, Maria, Francisca , Lambertha van Laarhoven

Hopveld 12

5467KB Veghel

Geb. te Sint-Oedenrode op 29 maart 1971

 

Hierna genoemd “verhuurder”

verklaren te hebben aan,

 

Medeondergetekende:

 

 

Luc van Gaalen

Gierelaar 112
4724 DC Wouw

Geb. Datum: 16-8-1998

 

Hierna te noemen “huurder”,

 

Verklaren te hebben verhuurd, respectievelijk in huur te hebben genomen met inachtneming van de voorwaarden en bedingen volgens artikel 1 tot en met 7 van deze overeenkomst:

 

Huurobject:    Een kamer gelegen aan Trouwlaan 63,

                       5021 WD Tilburg.

                       Sectie Q nummer 12345

aan partijen bekend,

 

Bestaande uit:Kamer op de 1ste verdieping. Linksboven aan de straatkant.

gezamenlijk gebruik van: keuken, fornuis, toilet en

badkamer bestaande uit douchebak, toilet en wastafel,

gezamenlijk gebruik van berging.

Het gezamenlijk gebruik van het entree portaal.

Woning voorzien van CV en WW voorziening.

 

De ondergetekende verklaren deze overeenkomst aangegaan te zijn voor de periode van

1 jaar, ingaande  01-08-2018, en derhalve eindigende op 01-08-2019, na afloop waarvan deze overeenkomst geacht wordt onder dezelfde voorwaarden en bepalingen wederom verleend te zijn maximaal 1 (een) jaar.

 

De huurprijs bedraagt bij de aanvang van de huur € 259,-  zegge

(“Twee honderd en negen en vijftig euro ”) per maand; inclusief gas, water en elektra, inclusief abonnement internet en tv.

Deze kosten worden door de aangesloten kamers gezamenlijk betaalt.

 

Bij de aanvang van de huurovereenkomst betaalt de huurder een waarborgsom ter grootte van een maand huur tot meerdere zekerheid c.q. nakoming van de onderhavige overeenkomst.

 

Een en ander in maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling per de eerste dag van elke maand te voldoen door storting op bankrekeningnummer NL02 RABO 0125.9373.50 bij de Rabobank ten name van de mevr. M.F.L van laarhoven, Hopveld 12, 5467KB Veghel.

 

Artikel 1,

 

Het gehuurde is onzelfstandige woonruimte, bestemd voor bewoning door één persoon.

 

Specificatie van de leveringen en diensten naar soort en prijs op basis van de geschatte kosten:

 

  1. de huurprijs€ 199,-
  2. voorschotnota energie, waterschapslasten, rioollasten en       

      verontreinigingheffingen            €   60,-

¯¯¯¯¯¯¯¯

  Totaal voorschot€ 259,00

 

De vergoeding voor de leveringen en dienste geschiedt op basis van een voorlopige heffing waarbij de verhuurder zich het recht voorbehoudt de vastgestelde bedragen te wijzigen telkens wanneer een of meer van de kostenbestanddelen waaruit zij zijn samengesteld veranderen.

 

Artikel 2. Bestemming.

 

Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte ten behoeve van de huurder, zodat het noch geheel noch ten dele aan derden in huur, wederhuur, onderhuur of enig ander gebruik zal mogen worden afgestaan en geen enkele overdracht van huurrecht zal mogen plaatsvinden.

 

Een en ander verbeurte van een boete van € 450,- voor elke overtreding en na ingebrekestelling bovendien onder verbeurte van een boete van € 25,- voor elke dag dat de ongeoorloofde toestand voortduurt.

De verhuurder zal gelijktijdig nakoming van boete en hoofdverbintenis kunnen verlangen.

 

Het gehuurde zal tijdens de gehele duur van deze overeenkomst door de huurder van voldoende meubilering worden voorzien.

 

Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder is het uitgesloten om honden en/of katten of andere dieren in en rond de woning te houden.

 

Artikel 3, Verhuurder.

 

Verhuurder zal de huurder het rustig genot van het gehuurde verschaffen met dien verstande dat verhuurder niet verplicht is de huurder te vrijwaren voor belemmeringen van feitelijke aard die derden (huurders) in zijn/haar genot van het gehuurde toebrengen.

 

Verhuurder is verplicht het gehuurde in goede staat van onderhoud te houden en alle gebreken aan het gehuurde die het gebruik ervan verhinderen of ernstig belemmeren, binnen redelijke

termijn op te heffen, behoudens voor zover de wet, het gebruik, of de overeenkomst de huurder hiertoe verplichten. Voor rekening van de verhuurder zal komen:

Het buitenonderhoud zoals daken vernieuwen, buitenschilderwerk, etc., vernieuwing van stortbakken door slijtage, versleten aanrechtbladen en versleten installaties, waarbij de verhuurder zich het recht voorbehoudt de uit de vernieuwing voortkomende kosten door te berekenen indien van onzorgvuldig gebruik of opzettelijke beschadiging mocht blijken.

 

Artikel 4, Huurder.

 

Huurder zal het gehuurde als een goed huurder gebruiken en onderhouden. Hij zal daarbij de voorschriften van de verhuurder ten aanzien van de in het gehuurde aanwezige installaties en voorzieningen in acht nemen.

Huurder zal zich onthouden van gedragingen die schade veroorzaken aan het gehuurde, dan wel als hinderlijk en/of storend worden ervaren door, of overlast bezorgen aan, medebewoners of derden aanwezig in naburige percelen.

 

Voor rekening van de huurder zijn:

Het schoonhouden van de woning; het onderhouden, repareren en evt. vervangen van hang-

en sluitwerk, schakelaars, contactdozen, etc. Het schoonhouden en ontstoppen van closetten, wastafels, gootstenen, douches, baden, putten en goten; het onderhoud van kranen en het voorkomen van bevriezing van de installatie.

Het is de huurder zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen, daaronder begrepen het verfraaien en/of verbeteren.

 

Artikel 5, Gedoogplicht.

 

De verhuurder heeft het recht minimaal eenmaal per maand controle uit te oefenen of te doen uit te oefenen op de wijze van bewoning en op het verzorgen van het artikel 4 genoemde onderhoud.

 

Artikel 6, Beëindiging.

 

De huurder moet een termijn van 8 weken in achtnemen bij de huuropzegging, de opzegging dient uitsluitend voor de eerst van de opvolgende maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Andere redenen voor beëindiging van de huurovereenkomst zullen ondermeer zijn:

  1. niet prompte voldoening van de huurpenningen en overige betalingen op de verschijndagen;
  2. overtredingen, niet nakoming of niet behoorlijke nakoming van de uit deze overeenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen door de huurder, met behoud van het recht van de verhuurder op de vergoeding van schade dienstengevolg.

De huurder zal in gebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn, of door enkel het feit van de overtreding, niet nakoming of niet behoorlijke nakoming.

 

Bij het einde van de huur is de huurder onmiddellijk verplicht het gehuurde geheel en in de toestand van aanvaarding op te leveren.

De afrekening en terugbetaling van de waarborgsom of het restant daarvan zal geschieden (zonder vergoeding van enige rente) bij beëindiging van deze overeenkomst. Huurder zal voor het verstrijken van de huurtermijn eventuele herstellingen die voor zijn rekening zijn dienen te verrichten. Bij in gebreke blijven van de huurder zal schade aan het gehuurde op kosten van huurder door verhuurder worden hersteld. Indien de kosten van herstel niet uit de waarborgsom kunnen worden hersteld zal de huurder voor de extra meerkosten alsmede mogelijke huurderving aansprakelijk worden gesteld.

 

Artikel 7, Huurverhoging.

 

De overeengekomen huurprijs zal eenmaal per jaar worden verhoogd en wel op 1 maart van elk jaar. Als richtlijn voor de huurverhoging zal in de huurprijzenwet genoemde verhogingspercentages gelden.

 

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondergetekend, d.d. 01-08-2018.

 

 

 

Huurder:Verhuurder:

 

 

 

Luc van Gaalen.            M.F.L van Laarhoven.

 

 

 

Qualitytime voor ouder en kind… 
 
Haal als ouder je innerlijk kind terug naar boven om samen te spelen, plezier te maken en te genieten. Samen met je kind de drukte van de dag even achterlaten. 
Weg van de (overvolle) agenda, telefoon of mail. 
Tijd om jullie helemaal op elkaar te richten en met een versterkte band terug naar huis te gaan. 
 
Elke maand gaan we op avontuur in een nieuw verhaal waarin o.a. yogahoudingen, meditatie, mindfulness, bewegingsoefeningen, tekenopdrachten en massage aan bod komen. 
Afwisselende lessen waarin ruimte is om jezelf uit te leven, aandacht te hebben voor elkaar en om stil te worden. 
 
Wanneer: Elke 3de zaterdag van de maand 
Tijd: 9:15u – 10:30u 
Waar: Centrum Ont-Moet, Buitenvest 94, Bergen Op Zoom 
Investering: 12 euro / keer / duo 
Info / Inschrijving: info@tcreatiefhoekske.be, 0032/479851482
TESTPAGINA
TESTPAGINA