Je lichaam vertelt je wat goed voor je is - als je tenminste luistert. Maar hoe kunnen we luisteren als we steeds ons verstand achterna lopen?
Algemene voorwaarden
Betalingsvoorwaarden 
• De actuele tarieven vindt u op tarieven pagina van mijn website (www.haptotherapie-dk.nl). 
• Ook de intake/kennismaking wordt in rekening gebracht als een behandeling. 
• Afspraken dienen 24 uur van tevoren afgezegd te worden (tijdens werkdagen): dit is kosteloos.
   Indien dit niet gebeurt, wordt 75% van het tarief van het consult in rekening gebracht. 
• Indien er onenigheid ontstaat ten aanzien van het tijdstip van de geplande behandeling is het aan
   de cliënt, door middel van de door de (therapeut ingevulde) afsprakenkaart, om de juistheid van  
   geschil aan te tonen. 
• Op verzoek van de cliënt kan de therapeut de afspraak op een afsprakenkaart noteren. 
• Facturen worden aan het einde van de behandeling direct aan u meegegeven. 
• De betalingstermijn voor facturen bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 
• Na het verstrijken van deze termijn ontvangt u een aanmaning met het verzoek de nota alsnog
   binnen twee weken te betalen. Doet u dit niet dan treedt verzuim in en staat het de haptotherapeut
   vrij om zonder ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. 
• Naast de declaratie zal in geval van ingebrekestelling ook de wettelijke rente worden gevorderd.
   Alle met de incasso gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste        
   van de cliënt. 
 
Behandeling 
• Een behandeling duurt ongeveer 45 minuten tot een uur.  
• Uitgangspunt is dat de eerste drie sessies in het teken van de intake staan. Tijdens de derde of
   vierde sessie vindt een evaluatie plaats waarin behandeldoelen worden geformuleerd en verdere
   afspraken worden gemaakt. Tijdens deze sessie zal de therapeut u vragen een
   behandelovereenkomst te ondertekenen. 
• Tijdens een sessie werkt de therapeut via gespreksvoering aanraking en positionering. 
• Als haptotherapeute hebben wij ons te houden aan de beroepscode. U kunt de beroepscode
   vinden op de website. 
 
Privacy reglement 
• Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij volgen het beleid van de nieuwe Algemene Verordening
   gegevensbescherming (AVG) Informatie kunt u vinden op de website onder ‘Uw privacy’. 
 
Klachtenregeling 
• Bij een klacht wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende therapeut. 
• De klacht wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te
   komen. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan
   de klachtencommissie van de VVH indien de klacht over Sandra van den Broek gaat. (zie voor
   meer informatie de brochures in de praktijk of de website van de VVH). De klachtencommissie
   bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling. 
• Mochten er vragen en/of onduidelijkheden zijn over deze voorwaarden kunt u contact met mij
   opnemen. 
 
Dominique Krijnen 
Haptotherapiepraktijk Dominique Krijnen 
Buitenvest 94 
4614 AD Bergen op Zoom 
of 
Marnixlaan 12 
4707 HZ Roosendaal 
AGB-code zorgverzekeraar 90033078 
AGB-code praktijk 9012814 
VVH lidmaatschap nummer 402A 
KvK 20148536 

Geregristeerd lid van de Vereningen Van Haptotherapeuten VVH reg.n. 402A